Eşlerin Biri Birindən Faydalanma Biçimleri:❤️

Question

Eşlerin Biri Birindən Faydalanma Biçimleri:❤️

Ebu Bekir İbni Arabi
(Ahkamu’l-Kur’an’da) şöyle diyor:

“Erkeğin kadının fercine bakması hususunda alimler kendi aralarında ihtilaf etmişler­dir. Bazırian: ‘Caizdir. Çünkü kadının lezzet alması için tüm yollar caiz ise, kadının fercine bakmakta caizdir’ demişlerdir. Bazıları ise caiz olmadığını, söyleyerek Hz. Aişe’den gelen şu rivayeti delil getirmişlerdi: ‘Ne ben ve ne de Peygamber (s.a.v.) birbirimizin fercini gördük.”

Tercih yapmak istersek tabii ki birinci görüşü tercih ederiz, ikinci görü­şün edepten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Bu konuda (Esbağ) şöyle diyor:

“Erkeğin kadının fercine bakması, di­liyle yalaması bile caizdir.”

(Ahkâmul Kur’an, Ibni Arabi, 3/1370.)

Kurtubi ise (Camiu’l Ahkâm’da) şöyle diyor:

“Huvizmendad şöyle diyor: ‘Kişi kadının her yerine bakabilir ve hatta fercine bile. Aynı durum kadın içinde geçerlidir.”

(Tefsîru’l Kurtubi, Sûretu’n Nur, Âyet: 31.)

Gazâlî de şöyle diyor:

“Erkek karısının eliyle istimne
yapabilir.”

(İhya-u Ulumid-Din, 2/741.)

İmam Şafii’den varid olmuştur: İbn Cerir Taberi’nin “Fakihlerin İhtilaf­ları” kitabında:💫

“Öndeki yaklaşma düzeyine ulaşacak bir şekilde dübürde yaklaşma, Kitap ve Sünnetin delaletiyle haramdır. Ama ferce ulaşmaksızın uzuvlar arasında ve bütün vücutta lezzet almaktan bir sakınca yoktur.”

(îhtiîaful Fukaha’ îbni Cerir Taberi, 124.)💫

Alimlerin bu ihtilaflarından yola çıkarak şunu söylememiz mümkün Alimler had belirlemede kesinlikle hududu aşmamış, haram olan yerlerde durmuş, kesinlikle yorum yapmamış ve ihtilaflı konularda görüşlerini hadis ve âyetlere dayanarak belirtmişlerdir.

Kesinlikle diğer görüşlere şiddetli bir şekilde saldırı yapmamış ve adilane bir biçimde davranmıştır.

Tıpkı bu konuda olduğu gibi. Caizdir diyenler, erkeğin görmesi gereken tüm yerlere hem bakma hem öpme hem emme ve hem de yalama hakkına sahiptirler.

Aynı durumun kadın için de gerekli olduğunu savunmuşlardır.

Şunu iyi bilmemiz gerekir ki insanların zevkleri, mizaçları farklı olabi­lir. İyi görünen veya zevk duyulan bir hareket, bir başkası için değişebilir.

Hiç kimse zevkini ve tadını bir başkasına zorla kabul ettirme hakkına sahip değildir.

Zevkler ve tatlar, tartışılmadığı için böyle bir hakka sahip değildir. Bu­nun için kişi zevkini en üstün, diğerlerinkini de en düşük sayması adabtan değildir.

(Fethul-Bari: 11/23.)💫

Bu zevk ve tadlar aynı şekilde Ensar ve Muhacir için de geçerlidir. Cinsel ilişkide Ensar, kadınlarına Muhacirler tam zıddını yapmışlardır. On­lar doyasıya kadar kadının her tarafıyla oynadıktan sonra birleşmeyi tercih etmişlerdir. Bu tür takdirleri kişilerin zevk ve isteklerine bırakmamız gerek­mektedir.

Burada kesinlikle kaçırmamamız gereken bir husus var ki bu da kadın hayızlı iken ona yaklaşmanın şer’an caiz olmayışı. Ve aynı şekilde kadınla cinsel ilişkide bulunurken arkadan yanaşmamamız. Bu iki durumu çok iyi bir şekilde riayet etmek şarttır.

Kadın hayızlı iken oynamak, öpmek, dilini emmek ve vücudun her yer­leriyle oynamak haram olmayıp caizdir.

Yukarıdaki açıklamaları geçen hususlar için şunu hatırlatıyorum: İti­dalli olma, İslam’ın sünnetlerinden bir sünnet ve sağlam insanlık yaşamının zaruretlerinde bir zarurettir.

0
habercikile 1 ay 0 Answers 63 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar