Görüşme Sırasında Bakmanın Şer’i Sınırları

Question

Görüşme Sırasında Bakmanın Şer’i Sınırları

Sehl b. Sa’d’dan rivayetle:

“Bir kadın Rasulullah’a gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Kendimi sana hi­be etmeye geldim’, dedi. Rasulullah ona aşağıdan yukarıya iyice baktıktan sonra başını önüne eğdi.”

(Buhari, c.ll , s.86. Müslim, c. 4 , s. 143.)

Buhari bu hadisi “Evlenmeden önce kadına bakma” babında naklet-miştir. Hafız İbn Hacer diyor ki: “Cumhura göre, evlenecek erkeğin evlene­ceği kıza bakmasında bir sakınca yoktur.”

Yine cumhura göre yüz ve elin dışında kalan yerlere bakamaz. Evza-i diyor ki: ‘Avret mahlli hariç diğer kalan kısma bakabildiği kadar bakabilir1, îbn Hazm diyor ki: ‘Her tarafına bakabilir’. Bu konuda Ahmed’den üç rivayet
var.

Birincisi: Cumhurun görüşü gibi.

İkincisi: Genel olarak görünene yerle­re bakılabilir.

Üçüncü olarak: Soyut olarak bakılır. Yine cumhur diyor ki: İsterse kadına izinsiz olarak da bakabilir. Malik’ten gelen rivayette ise izni şart koşuyor.

(Fethu’l-Bari: c. 11, s. 86-87.)

Ebu Hureyre rivayet ediyor: “Rasulullah’ın yanındaydık. Adamın biri Hz. Peygambere gelerek Ensar’dan bir kadınla evleneceğini haber verdi. Hz. Peygamber de ona: ‘O kadına baktın mı?’ dedi. O da: ‘Hayır’, dedi. Hz. Pey­gamber: ‘Git ve ona bak. Ensar’ın gözünde birşey vardır.”

(Müslim, c. 4 s. 142.)

Muğire b. Şu’be rivayet ediyor: “Bir kadınla evlenme isteğimi Hz. Pey­gambere söyledim. O da: ‘Ona bak. Aranızda ülfetin devam etmesi için iyi­dir’, buyurdu.”

(SahihuSüneni’t-Tirmizi: Hadis no:868)

Ebu Ahmed es-Sadi’nin rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: “Sizden biri bir kadınla evlenmek isterse ona bakmasında herhangi bir sakın­ca yoktur.”

(Sahihu’l-Camiu’s-Sağır: Hadis no:521.)

Muhammed b. Seleme diyor ki: “Bir kadınla evlenmek istiyordum. Bu­nu kendisinden gizledim. Ta ki kendisine ait bir hurmanın altında ona bakın-caya kadar… Bana denildi ki: ‘Sen Hz. Peygamber’in arkadaşlarından biri olarak böyle mi yapıyorsun?

Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ‘Al­lah bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme isteğini atarsa ona bakmasında bir sakınca yoktur.”

(Sahihu Süneni Ebi Davud: Hadis no:1832.Sahihu Süneni İbn Mace: Hadis no:1510.)

İbn Cafer rivayet ediyor: “Ömer b. Hattab, kızını Ali’ye teklif etti. Kızın küçük olduğu hatırlatıldı. Ona dediler ki: ‘Geri çevirebilirsin. Fakat seni ona gönderelim de bir bakarsın’, dediler. Ali de ona baktı ve beğendi.”

(İbn Kudame: Muğni, c. 7 s. 18.)

İbnu’l-Cevzi” Seydu’l Hatır” adlı kitabında diyor ki: “Kim kadınla konuşabilirse ona dikkatlice baksın -şüphesiz güzellik ağız ve gözdedir-.

(Gizau’l-Elbab c. 2 s. 342.)

Mülahaza:

Burada birşeye dikkat çekmek istiyorum. Kadının evlenmeye ön hazırlıklı olması için zahiri zinetle süslenmesinde bir sakınca yoktur.

Hatta şeriat zorluğun kaldırılmasıyla ilgili daha fazla şeyler kaydediyor: Genel olarak kadının zahiri zineti güzeldir…

Daha önceki bölümde Rasulullah (s.a.v.)’ın şu sözü geçmişti: “Andol-sun ki eğer Usame cariye olasaydı evlendirinceye kadar onu süsler zinetlerdim.”

Yine sebia binti’I-Haris’in hadisi geçmişti.. Nifası son bulunca evlen­mek için süslendi.

(Ahmed’in rivayetinde ise: Sürme çekip, boya sürüp hazırlık yapmıştır.)

Zahiri zinet -dördüncü kitabın sekizinci bölümündeki araştırmada geçmişti- elbise zinetine ek olarak yüzük sürme ve boya gibi el ve yüz zinetidir.

0
habercikile 3 hafta 0 Answers 33 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar